I have dewalt 18 and 16 g cordless nail guns....I love them.